BAŞVURU BELGELERİ

Yatırım Teşvik Belgesi Alımı İçin Gerekli Belgeler:

- Proforma Faturalar
- Son yıl Bilanço ve Gelir Tabloları
- İmza Sirküleri
- Merkez Bankası Dekontu
- Vergi Mükellefiyet Belgesi
- Kira Sözleşmesi veya Tapu örneği
- Ticaret Sicili Gazetesi
- Üretim Akım Şeması
- Vekaletname
- Yatırımın özelliğine göre istenebilecek ilave belgeler

Yatırım Tamamlama Vizesi İçin Gerekli Belgeler:

- Yatırım Teşvik Belgesi aslı
- Yatırım Takip Formu
- İthal ve Yerli Makine Teçhizat Listeleri
- Gümrük Giriş Beyanname fotokopileri
- Yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair taahhütname
- Yatırım kapsamında dış kredi kullanılıp kullanılmadığına dair ilgili kurumlardan alınacak yazılar
- Bilanço
- Bina ruhsatı ve yapı kullanma izni
- Arsa tapusu
- Harcamalarla ilgili Fatura dökümü
- Kapasite Raporu
- Vekaletname
- Yatırımın özelliğine göre istenebilecek ilave belgeler

Dahilde İşleme İzin Belgesi Alımı İçin Gerekli Belgeler:

- Kapasite Raporu
- Ticaret Sicil Gazetesi
- İmza Sirküleri
- Vekaletname
- İlk defa Dahilde İşleme İzin Belgesi alınıyor olması halinde ilave belgeler istenecektir.

Barkod Alımı İçin Gerekli Belgeler:
- Oda Sicil Kayıt Sureti
- Son yıla ait Gelir Tablosu
- Noter tasdikli Taahhütname
- Barkod uygulanacak ürünlerin listesi

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Garanti Belgesi Alımı İçin Gerekli Belgeler:
- 2 nüsha İmza Sirküleri
- 3 nüsha Vekaletname
- Türkçe Kullanım Kılavuzu
- Model Listesi

Petrol İşleri İthalat İzni Alımı İçin Gerekli Belgeler:

- Proforma Fatura
- Spesifikasyon Belgesi
- Vergi Levhası Sureti
- Vekaletname

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi (İSGÜM) İthalat İzni Alımı İçin Gerekli Belgeler:

- Proforma Fatura
- Material Safety Data Sheet (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)
- Vekaletname

Marka Tescil Belgesi Alımı İçin Gerekli Belgeler:

- Marka Örneği
- Faaliyet Belgesi
- Vekaletname

 

 
 
   
Copyright © 2007 Bir Bilen Danışmanlık. Site Creation by ClickArt